GEODETSKI PROJEKT

Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke dokumentacije, odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima, izrađenih u svrhu projektiranja zahvata u prostoru, evidentiranja novoprojektiranih građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.
Geodetski projekt se izrađuje na način da je omogućen pregled i potvrđivanje njegovih sastavnih dijelova te njegova provedba u katastru.
Uvođenjem novog Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Zakona o građevinskoj inspekciji 1. siječnja 2014. godine uvodi se geodetski projekt, a ukida posebna geodetska podloga. Geodetskim projektom objedinjene su sve geodetske usluge potrebne za izgradnju objekta i upis u katastar i zemljišne knjige. Geodetskim projektom se:
Formira se građevna čestica u katastru, čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom
usklađuje stanje u katastru, ZK i naravi ako je to potrebno
Izrađuje podloga za projektiranje objekta
provodi iskolčenje i izrađuje elaborat iskolčenja
evidentira objekt u katastru i zemljišnoj knjizi
U praksi izrada geodetskog projekta izgleda ovako:
Geodetski stručnjak snima stanje na terenu i izrađuje geodetski situacijski nacrt na temelju kojeg se obavlja projektiranje
Arhitekt na temelju nacrta projektira građevinu i predlaže parcelaciju ako je potrebna. U sklopu geodetskog projekta se izrađuje parcelacijski elaborat i formira nova građevna čestica.
Na temelju koordinata točaka iz arhitektonskog projekta izrađenog na geodetskom situacijskom nacrtu izrađuje se u sklopu geodetskog projekta geodetski elaborat za evidentiranje zgrada i drugih građevina.
Time je geodetski projekt završen te se ulaže u Zbirku geodetskih projekata. Elaborat se potvrđuje od strane nadležnog katastarskog ureda.