GEODETSKI ELABORAT


Upis u katastar i zemljišne knjige odvojena je procedura od same legalizacije. Kako bi se geodetski snimak stvoren za legalizaciju ovjerio u katastru, potrebno je stvoriti Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama.
GEODETSKI ELABORAT ZA UPIS OBJEKTA
Objekti se upisuju u katastar geodetskim elaboratom za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama (tzv. geodetski elaborat za upis objekta). U katastru se mogu evidentirati samo one građevine za koje vlasnici posjeduju dokumentaciju na temelju koje dokazuju njenu legalnost.
PARCELACIJSKI ELABORAT
Parcelacija je postupak osnivanja novih katastarskih čestica spajanjem ili diobom postojećih. Može se raditi na građevinskom i poljoprivrednom zemljištu. Parcelacijskim elaboratom spajaju se, formiraju ili dijele katastarske čestice, te je stoga on osnova za mijenjanje podataka u katastarskom operatu (katastarskom planu i posjedovnim listovima).
Parcelacija građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan tog područja može se provoditi samo u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice i detaljnim planom uređenja.
Za parcelaciju poljoprivrednog zemljišta potrebno je Uvjerenje nadležnog ureda za graditeljstvo da je katastarska čestica izvan granica građevinskog područja.